نمایش یک نتیجه

ذهن انسان ماهیتی خلاق دارد و می تواند موفقیت یا شکست را انتخاب کند،انسان ذاتا هدف جو است  ولی اگر نتواند به درستی تصمیم بگیرد از اهدافش دور می شود! در آموزش های این بخش می آموزید چگونه هدفمند ،خلاق و مثبت باشید و همیشه حال خوبی داشته باشید

30,000 تومان